แจ้งปิดให้บริการ LINE OPEN CHAT ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค.67 เป็นต้นไป