ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด เรื่อง แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ฯ เรื่องสมาชิกสมทบ