นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบระเบียบ สอ.บก.ทท. จำกัด ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์ พ.ศ. 2567 และระเบียบ สอ.บก.ทท. จำกัด ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2567 แล้วเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 67 ระเบียบมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 67 เป็นต้นไป

นายทะเบียนสหกรณ์ให้ค[…]

Read more