สอ.บก.ทท.จำกัด กำหนดการเซ็นค้ำประกันเงินกู้สามัญ ประจำเดือน มี.ค.67 ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 มี.ค.67 เวลา 08.30 – 16.30 น. ( ในวันและเวลาทำการ ) โดยสามารถขอรับเอกสารไปให้ผู้ค้ำประกันได้ด้วยตนเอง หมายเหตุ – ผู้ค้ำประกัน ต้อง “เซ็นลายมือชื่อ” ลงในเอกสารให้เหมือนกันทุกฉบับ

Read more

เรียนสมาชิก สอ.บก.ทท. ทุกท่าน เนื่องจาก ห้วงเดือน ก.พ. 67 มีผู้กู้สามัญเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ “ผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ” ทางฝ่ายสินเชื่อ สอ.บก.ทท. จำกัด จึงจัดให้มีการเซ็นค้ำประกันเงินกู้สามัญ เป็น “กรณีพิเศษ” ขึ้น โดยผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ” ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาเซ็นค้ำประกันเงินกู้สามัญ ณ ฝ่ายสินเชื่อ สอ.บก.ทท. จำกัด เท่านั้น โดยสมาชิกทุกท่านที่มีความประสงค์ดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มจาก จนท.ฝ่ายสินเชื่อ พร้อมทั้งดำเนินการตามขัันตอนการค้ำประกันเงินกู้สามัญ

Read more