แจ้งสมาชิกทราบ ประกาศ สอ.บก.ทท. จำกัด เรื่อง การจ่ายทุนสวัสดิการ (ครั้งเดียว) ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสวัสดิการ รอบที่ 2